Zgłoszenia

Sesje Specjalne/Warsztaty

Proszę o przesłanie Zgłoszenia Sesji Specjalnej / Warsztatu na adres: w.dabrowski@ee.pw.edu.pl. Kliknij na link, aby pobrać formularz zgłoszenia:  formularz

Panele Dyskusyjne

Proszę o przesłanie Zgłoszenia Panelu Dyskusyjnego na adres: w.dabrowski@ee.pw.edu.pl do 31go maja 2018 r. Kliknij na link, aby pobrać formularz zgłoszenia: formularz

Warsztaty Szkoleniowe/Biznesowe

Proszę o przesłanie Zgłoszenia Warsztatu Szkoleniowego/Biznesowego na adres: w.dabrowski@ee.pw.edu.pl do 31go maja 2018 r. Kliknij na link, aby pobrać formularz zgłoszenia: formularz

 

Prace naukowe

Zapraszamy autorów prac naukowych do zgłaszania artykułów w których opisane zostaną nieopublikowane wyniki prac badawczych, których tematyka pokrywa się z obszarem tematycznym konferencji KKIO.  W artykule powinno się znaleźć uzasadnienie aktualności podjętego zagadnienia badawczego wraz z odnośnikami do aktualnej literatury z danego tematu oraz opisem wcześniejszych prac w danym zakresie tematycznym i jasnym wskazaniem elementów nowości w proponowanych ideach. Wyniki otrzymane w pracy powinny zostać wyjaśnione i uwiarygodnione przy użyciu właściwych środków takich jak: przykłady, studium przypadku, modele formalne i dowody, eksperymenty,  symulacje.  Zapraszamy również do publikacji autorów których prace badawcze są na wstępnym etapie, dotyczą nowych, lecz dobrze zdefiniowanych zagadnień. Idee te nie muszą być jeszcze w pełni zweryfikowane, jednak ich aspekt nowości powinien być poparty szeroką analizą literatury która dotyczy  danego obszaru wraz ze wskazaniem najnowszych osiągnięć w danej dziedzinie. Objętość artykułu do serii Springera nie powinna przekraczać 14 stron w formacie Advances in Intelligent Systems and Computing.

Prace wdrożeniowe

W tym obszarze zgłaszane mogą być prace dotyczące wdrożenia wyników badań w rzeczywistych systemach oraz wdrożenia innowacyjnych technik, metod i narządzi w przemyśle (studium przypadku) . Praca powinna zawierać pełny obraz aktualnego stanu wiedzy w obszarze inżynierii oprogramowania, opisywać praktyczny kontekst wdrożenia oraz zawierać cytowania właściwych dla tematu pozycji literaturowych. W pracy powinno się również znaleźć uzasadnienie innowacyjności proponowanego rozwiązania wraz opisem wpływu proponowanego rozwiązania na obecnie stosowane rozwiązania produkcyjne oraz opisywać metodologie która została użyta.
Objętość artykułu nie powinna przekraczać 14 stron w formacie Advances in Intelligent Systems and Computing.

Prace dotyczące dydaktyki

Prosimy również o zgłaszanie prac poruszających tematykę edukacji w obszarze inżynierii oprogramowania. Prace powinny w przejrzysty sposób opisywać nowe podejście do nauczania wraz z opisem stosowanej metodyki. W przypadku prac naukowych z tego zakresu nowatorskość prowadzonych badań powinna zostać potwierdzona analizą właściwych dla tematu pozycji literaturowych oraz wykorzystaniem dobrze zdefiniowanych metod badawczych.
Objętość artykułu nie powinna przekraczać 14 stron w formacie .

Przygotowanie pracy (Springer)

Język: angielski
Format: Book manuscript guidelines (download Manuscript preparation; Layout & templates)
Bezpośrednio ze strony wydawnictwa Springer można pobrać szablon LaTeX, który może być pomocny przy przygotowaniu manuskryptu: pobierz
Preferowanym sposobem przygotowania artykułu  jest użycie szablonu LaTeX. Możliwe jest jednak wykorzsytanie szablonu Word: pobierz
Długość: do 14 – 15 stron
Zgoda na publikacje (consent to publish/copyright form):  Springer

Prosimy też o zapoznanie się z wymaganiami etycznymi Springera.

Przygotowanie referatu (polscy wydawcy)

Język: angielski/polski
Format: LaTeX i Word
Długość: do 16 stron (po uzgodnieniu możliwe jest też zamieszczanie pracy dłuższej)
Autorzy zaakceptowanych prac proszni są o wypełnienie i podpisanie oświadczenia dotyczącego przekazania praw autorskich (copyright form) i przesłania go do systemu Easychair  (copyright form):  Word i PDF.
Podpisana zgoda może być przesłana  zarówno w formacie PDF jaki w postaci pliku graficznego.

 

Zgłoszenie referatu

Referat powinien być zgłoszony w formie elektronicznej (pojedynczy plik pdf) przez system EasyChair dostępny pod adresem: https://easychair.org/conferences/?conf=kkio2018

Inne wymagania

Wszystkie referaty powinny prezentować oryginalne wyniki, dotąd niepublikowane i nie zaplanowane do publikacji w okresie recenzji. Autorzy powinny starać się cytować istotne z ich punktu widzenia artykuły opublikowane w w ramach materiałów pokonferencyjnych KKIO. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Komitetu Programowego mogą podjąć decyzje o możliwości zwiększenie liczby stron ponad zdefiniowany limit.
Zgłoszenia dotyczące pokrewnych dziedzin, w tym mających zastosowanie w przemyśle, są mile widziane.
Każdy zaakceptowany referat musi zostać zaprezentowany przez jednego z autorów, który powinien się się zarejestrować na konferencję i wnieść opłatę konferencyjną.